Els DAFOs tenen una segona part

Quan la democratització d’un concepte, de vegades, porta al mal ús d’una metodologia.

by | gen. 12, 2021

Ara que estem als inicis d’un nou any, és el moment on moltes companyies decideixen pensar cap a on s’ha de dirigir el seu futur els propers mesos. Tota aquella gent que durant els passats mesos ha anat coneixent el projecte de ST strategy, sap que hi ha certs conceptes que considerem que han estat desvirtuats. Aquest fet és degut a que alguns termes o metodologies es fan populars i comencen a ser utilitzats d’una forma més lleugera, o si més no, menys rigorosa. I no ens malinterpreteu, no hi ha cap problema en que alguns conceptes arribin a més gent i que tothom els pugui utilitzar. El problema arriba quan, per culpa d’aquest fet, el concepte perd valor i deixa de significar una idea per significar-ne una altra, normalment, de menor valor.

Considerem que un dels termes que cada cop ha entrat més en aquest sac és el de DAFO/FODA. I no perquè la gent no faci DAFOs, sinó perquè la gent oblida l’objectiu dels mateixos i no recorda que hi ha una segona part a treballar. Els DAFOs són un clàssic en molts entorns d’empresa, i no per ser “mainstream” deixen de ser útils. De fet, és una eina que es pot aplicar a moltes tipologies de companyies, fins i tot en l’àmbit personal i que permet repetir-lo diferents vegades (un cop a l’any per exemple) per tal de fer diferents anàlisis.

Potser us ha succeït en el passat d’estar en una sala en la que es proposa crear la matriu amb les Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats. Dediqueu una part important del vostre temps a fer aquest exercici i un cop s’ha omplert tot el quadre, es llegeix en veu alta i es procedeix a fer una altra tasca.

Per què fem el DAFO? És una eina d’anàlisi de la situació de la companyia, una fotografia de la situació actual que ha de servir per prendre decisions estratègiques en el futur. Quin sentit té omplir la matriu si després no es pren cap decisió al respecte?

Un DAFO sense un posterior anàlisi és sinònim d’una pèrdua de temps. És com preparar un esdeveniment i no convidar-hi a ningú.

La segona part del DAFO (i que avui volem reivindicar) és la que es coneix per les sigles CAME.

Què és?

L’anàlisi CAME sorgeix degut a la necessitat que presenta la creació d’un DAFO. Com hem comentat, omplint el quadre tenim una imatge de la companyia en l’estat actual, però per extreure’n el màxim rendiment, cal relacionar bé els diferents conceptes. D’aquesta forma traçarem una estratègia pel futur gràcies a l’anàlisi CAME. De fet, va néixer precisament per la necessitat que hi havia de poder aconseguir més informació dels DAFOs, que ja es feien des dels anys 70. 

Per tant, l’anàlisi CAME ens obre les portes a buscar fórmules per explotar els punts forts de la nostra companyia (Fortaleses i Oportunitats) i d’estudiar fórmules per a minimitzar o eliminar els punts dèbils (Debilitats i Amenaces).

El que també hem de saber és que combinant els diferents conceptes podem generar diferents estratègies que tindran més o menys sentit en funció de la situació actual de la companyia. En concret en podem traçar les següents: 

Estratègia defensiva (Amenaces i Fortaleses). En aquest cas, mirem com podem utilitzar les fortaleses existents a la companyia per a fer front a les amenaces que hem detectat que vindran al futur. Com podem utilitzar els nostres punts forts per avançar-nos a les dificultats que ens presentarà el mercat?

Estratègia ofensiva (Fortaleses i Oportunitats). La situació contrària a la que vèiem anteriorment. Com podem aprofitar-nos de les oportunitats que ens presenta el sector per enfortir encara més les fortaleses de la companyia? És possible generar noves fortaleses de les que no disposem preveient les oportunitats que hem analitzat? 

Estratègia de reorientació (Debilitats i Oportunitats). En aquest cas estudiem les formes d’utilitzar les oportunitats del sector per eliminar debilitats que sabem que té la nostra empresa. No tot és reforçar els punts forts, també és important conèixer els punts dèbils de la companyia i saber com minimitzar-los.

Estratègia de supervivència (Debilitats i Amenaces). Aquest tipus d’estratègia es centra en veure com podem minimitzar els efectes de les amenaces que sabem que vindran i que poden incidir encara més en les debilitats actuals que tenim. Com afrontem una forta inversió en tecnologia quan tenim problemes de liquiditat? Cal buscar la forma per a la viabilitat de l’empresa i aquesta anàlisi obre la porta a trobar solucions que d’una altra forma mai ens haguéssim plantejat cercar.

Aquesta segona part és la que, com observem, genera diferents estratègies per a la companyia, gràcies a la informació extreta del DAFO. La segona part no es pot fer sense la primera i la primera no genera valor sense la segona. I al final, el que busquem és treballar eines i metodologies vàlides per a la nostra companyia i que acabin reportant d’alguna forma valor a l’empresa tot impactant-ne el futur d’aquesta.

Com hem comentat anteriorment, aquest procés no és només vàlid per l’entorn empresarial. A diferència d’altres mètodes, aquesta metodologia també és aplicable en un entorn d’ONGs o d’entitats sense ànim de lucre.

Per acabar volem fer dues reflexions:

– Per tal d’aconseguir una bona anàlisi seguint el mètode DAFO – CAME, és important fer un bon exercici previ d’estudi i permetre que gent de diferents perfils de dins de l’organització hi participin. Aspectes molt obvis per nosaltres poden no ser-ho per altra gent de  l’empresa o viceversa. En aquesta tipologia d’exercicis és molt important comptar amb diferents opinions (la visió dels clients també és important), per després saber identificar correctament els conceptes que han d’anar a cada punt de la matriu.

El DAFO-CAME és un mètode molt eficaç per a validar un moment concret del present de la companyia i és un molt bon punt de partida i increïblement útil quan no es compta amb molts mitjans, però per a fer una estratègia completa de l’empresa és necessari entrar en molts altres detalls que s’escapen d’aquest mètode. Hem de tenir present que existeixen altres metodologies complementàries que ajuden a aportar molt més valor, fan l’estratègia futura més sòlida i en minimitzen els riscos.

Esperem que donant més difusió a aquesta segona part dels DAFOs, cada vegada tingui més ús i les companyies no es centrin només en omplir un quadre, sinó també a extreure’n conclusions i possibles estratègies que marquin el futur de les empreses.